30 de juny de 2015

PROJECTE PLURILINGÜE (GEP)

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.
L’ús de diferents llengües estrangeres per a accedir al coneixement és una pràctica que s'ha de desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir les bases que permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, els continguts de les diferents àrees es treballen mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües. 

Durant aquest curs escolar, s’ha treballat el plurilingüisme a l’escola, utilitzant com a tipologia textual la cançó. Tots els nivells educatius, tant Educació Infantil com Primària, han treballat la mateixa cançó en les tres llengües, tenint en compte els objectius de cada etapa. A més a més, els alumnes de Cicle Superior han aprofundit la llengua anglesa mitjançant el treball d’una unitat didàctica de l’àrea de Medi Natural.